תנאי שימושדיילי פוד טו גו בע"מ (להלן: "יוחנן" או "החברה") ח.פ 514674274, מפעילת חנות האוכל "יוחנן", מברכת את לקוחותיה ואת המשתמשים באתר האינטרנט שלה. האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 

אתר האינטרנט של יוחנן (להלן: "האתר") מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. שימוש מסחרי להלן כולל בין השאר: פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים, וכיוב'.
כל תכני האתר, אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קניינה הרוחני של החברה, וחל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.

ליוחנן נתון שיקול הדעת הבלעדי באשר למגוון השירותים, תנאי התשלום, אופן מתן השירות והמחירים האמורים באתר והיא רשאית לשנותם מעת לעת. יוחנן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ועדכונים באתר, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו מעת לעת, ואף לסגור את האתר או כל חלק ממנו באופן קבוע או זמני לשם ביצוע השינויים האמורים וזאת ללא צורך בהודעה למשתמשי האתר על כך מראש ויוחנן יהא פטור מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

בנוסף לאמור לעיל מובהר, כי יוחנן אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, ובפרט במקרים של נזקים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה או בקווי התקשורת אצל יוחנן או מי מספקיו.

יוחנן לא יהא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו, לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי יוחנן, כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש.

יוחנן רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה של החברה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת  IP וזאת ללא מתן התראה או הסברים מראש או בדיעבד. 

יוחנן אינו אחראי לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר, ובפרט אין הם מהווים אינדיקציה לעמדותיו/ דעותיו/ המלצותיו של יוחנן. באופן דומה, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ויוחנן לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. 


יוחנן שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה -לתקנון .

מדיניות שירות וביטול פעולות
המזמין מצהיר ומסכים מראש כי היה וביקש להזמין מוצר ו/או שירות מקרב אלה המפורסמים באתר, ומוצר זה אזל ו/או אין החברה מסוגלת לספקו, לא יהיה המזמין זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך והוא מוותר מראש על כל טענה או תביעה בקשר לכך, והכל בכפוף לכך שהחברה הודיעה לו באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון על הדבר ובכפוף לכך שהוא לא חוייב בתשלום כלשהו וכרטיס האשראי שלו לא יחוייב באותו מועד ו/או במועד מאוחר יותר.

מועד ביצוע ההזמנה על ידי החברה יהיה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים באתר. היה ולא תהא החברה מסוגלת לבצע את ההזמנה בהתאם ללוחות הזמנים האמורים, תודיע על כך החברה למזמין, מבלי שהדבר יזכה את המזמין בפיצוי כלשהו.

בהזמנות של מוצרי מזון יהיה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו או חלק ממנה, בהודעה טלפונית אל החברה, ובתנאי שההזמנה טרם יצאה ממשרדי החברה ו/או מהמסעדה. ביטל המזמין הזמנתו כאמור בסעיף קטן זה לא יחוייב הוא בתשלום כלשהו.

מובהר ומוסכם כי לא ניתן לבטל הזמנות של מוצרי מזון לאחר שאלה יצאו את משרדי החברה ו/או המסעדה.

מוסכם על הצדדים כי כל הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות ההוראה בדבר העדר תחולת סעיף 4 לחוק ("מדיניות החזרת טובין") על מוצרי מזון .

לא התקבלה ההזמנה אצל המזמין במועד ו/או נפלה אי התאמה ו/או פגם של ממש בביצוע ההזמנה על ידי החברה ו/או המסעדה, יהיה רשאי המזמין להודיע על ביטולה ו/או להשיבה לידי החברה, ובמקרה כזה לא יחוב הוא בתשלום תמורה ו/או תשלום מסוג כלשהו.
מוסכם ומובהר כי במקרים מהסוג האמור בסעיף קטן זה לא יהא המזמין זכאי לפיצוי ו/או סעד כלשהו והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של יוחנן ניתן לפנות לדואר אלקטרוני ___________ ויוחנן יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.


על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב - יפו.

 

הנתונים שיימסרו על ידי המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים השונים באתר יישמרו במאגר המידע של יוחנן, ואלא אם נאמר אחרת, לא יחשפו בפני שאר הגולשים. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.


כמו כן, יתכן ולצרכי השירותים המוצעים ע"י האתר, ייאסף מידע אגבי אודות הגולש, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES  וזאת לצורך שיפור השירות המוצע.
יוחנן מציע למשתמשי האתר אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת ההרשמה למערכת המשלוחים, תוצע לך האופציה האם לקבל שירות זה, ובמידה ותבחר לקבלו, יהא יוחנן רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני/ SMS מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שיוחנן עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל יוחנן לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה ליוחנן.


מסירת המידע בחלקו של האתר העוסק במשלוחים תבוצע בפורמט מאובטח סטנדרטי על מנת להגן על פרטי הגולש והתשלום. החברה לא תשא באחראיות בגין נזקים שנגרמו בעקבות השימוש בפורמט זה.